Välkommen!

Välkomna till Föreningen Svedala Barabygdens hemsida.

Tyvärr fungerar inte alla delar av hemsidan.

Vi är tvungna att göra om sidorna ”Falheds donation” och Birger Nilssons donation”. Detta på grund av att programmet som vi skapat och hanterar bilderna på sidorna inte finns mer. Därför fungerar t.ex. inte sökningen. Vi jobbar på att lösa detta och andra problem som visat sig sen vi publicerat sidorna.

Vi ber om överseende med detta och ser fram mot en väl fungerande hemsida inom kort.

 

 

Aktiviteter

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Föreningen Svedala-Barabygden kallas härmed till årsmötet

Onsdagen den 6 mars 2019, klockan 19.00

i konferenslokalen på andra våningen i Aggarpskolans sporthall.

Dagordning och årsmöteshandlingar samt verksamhetsplan för 2019 bifogas kallelsen.

Bokslut, budget och valberedningens förslag delas ut vid årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna serveras kaffe och så får vi träffa och lyssna till Lars Johansson som berättar om kyrkorna i Svedala församling och om sin nya bok som beräknas släppas under mars månad.

Anmälan – för att kunna förbereda för kaffe ser vi gärna att Du/Ni anmäler till Gert Åke senast den 1 mars på e-post: gertake.carlsson@gmail.com  eller  telefon 072 510 4401.

Hjärtligt välkomna!

 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2019-03-06.

Mötets öppnande.

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
 2. Val av sekreterare för dagens möte.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med
  ordföranden justera protokollet.
 4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Föredragande av verksamhetsberättelse.
 7. Föredragande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av verksamhetsplan för 2019
 10. Fastställande av budget för 2019.
 11. Fastställande av årsavgift
 12. Val av ordförande.
 13. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år.
 14. Val av två ersättare för ett respektive två år.
 15. Val av två revisorer för ett år.
 16. Val av revisorsersättare för ett år.
 17. Val av ledamöter till valberedning, varav en sammankallande.
 18. Val av föreningens ombud och representanter.
 19. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet.
 20. Avtackning
 21. Övriga ärenden
 22. Mötets avslutande.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2018

FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN

 

PROGRAMVERKSAMHETEN

Vår första medlemsaktivitet den 14 februari fick flyttas till Församlingshemmet och då var det Hans Järvestam som berättade  om sitt FN-uppdrag i Serbien. Drygt 70 medlemmar deltog.

Årsmötet den 7 mars fick också flyttas till Församlingshemmet och samlade omkring 90 medlemmar.

Förhandlingar och val genomfördes utan några större förändringar. Tord Larsson ersatte Birgitta Hugo, som i stället utsågs till valberedare tillsammans med Kjell Bergman och Karin Samuelsson. Styrelsens sammansättning presenteras längst bak i detta blad.

Efter mötet och kaffet fick vi lyssna på Lars Lundberg från Lund, som berättade om sanna och falska nyheter och höjdpunkter i Skånes spännande kulturhistoria.

Valborgsmässoafton vid Aggarps kvarn blev blötare än vanligt och samlade långt färre åhörare. Men Svedala Manskör trotsade regnet och bjöd på härlig majsång och i möllarebostaden serverades kaffe o våfflor.

Under maj och juni genomfördes det stora projektet med att montera ner vingarna på Aggarps kvarn för besiktning, rengöring och målning. Möllebyggarna stod för monterandet medan Möllegruppen tillsam-mans med flera av våra medlemmar lade ner ett stort antal timmar på underhållsarbetet.

Tillsammans med kommunens fastighetssamordnare har vi nu en påbörjad  underhållsplan för kvarnen och bostaden och Möllegruppen har träffats ett stort antal tillfällen för att tvätta, måla, städa, klippa etc, etc.

Den 30 juni var vi på plats i vårt tält på Svedala Festivalen för att marknadsföra oss och Vi sålde lite böcker och lyckades värva några nya medlemmar.

Det blev bara en dag på Storgatan eftersom söndagen den 2 juli ägnades åt Mölledagen i Aggarp. Eftersom vi fått lite draghjälp av dagpressen i samband med renoveringen av vingarna, så kom väldigt många besökare, som bänkade sig vid borden. I köket bakades minst 30 äggakakor och det hembakade kaffebrödet gick åt till kaffet. Till detta serverade Gillesbandet glada toner och sedan kunde man prova på lite tävlingar och titta på djuren som visades upp. Kvarnen kunde köras några korta stunder men vindarna var oss inte särskilt behjälpliga.

Årets Qulturrunda, som arrangeras tillsammans med andra hembygds-föreningar inom Bara härad genomfördes den 5 och 6 augusti och då i samarbete med Statarmuseet i Torup.

Lördagarna den 8 och 15 september arrangerades årets utflykter, som i år tog oss till nordvästra Skåne, med besök på Krapperup och i Båstad.

Ytterligare en mölledag arrangerades den 16 september, men med mycket färre besökare, trots hembakade äppelkakor och kaffe.

Vid Kulturkalaset den 6 oktober visades bilder ur fotoarkiven och slutligen genomfördes höstens sista aktivitet den 25 oktober då Per Blomberg visade bilder och berättade om backlandskapets sevärdheter i kommunen. Mötet hade vi i Aggarpsskolans nya konferens-lokal och drygt 50 medlemmar deltog.

Möteshandlingar  längst ner:

 

 

ÖVRIGA AKTIVITETER

Släktforskarträffarna har fortsatt under året och gruppen har samlats 7 gånger med c:a 12 deltagare per gång.  Ytterligare en släktforsknings-grupp startades i Bara under hösten, med 8 deltagare.

Forskningscirkeln i Klågerup har träffats 12 ggr och här är ett 15-tal personer som ständigt kompletterar Klågerups historia från 1950-talet.

Ett stort arbete läggs ner på att sortera och systematisera i vårt arkiv och samtidigt har ett arbete tillsammans med Svedala kommun påbörjats för att ta hand om de gemensamma samlingarna som finns i Svedalarummet på Biblioteket.

Vår årsbok levererades till medlemmarna och presenterades och såldes sedan på julmarknaderna i Svedala och Bara.

Styrelsen har haft 8 möten under året och har gett ut 4 medlemsblad. Vårt arbete med hemsidan har vållat stora bekymmer under det gångna året, eftersom vi har saknat stöd från kommunens IT-avdelning, men efter påtryckning verkar en lösning finnas i sikte.

Vårt samarbete med Biblioteken och Studieförbundet Vuxenskolan har varit positivt för vårt forskningsarbete.

Föreningen har tagit del av kretsmöten och årsmötet inom Skånes Hembygdsförbund.

Sveriges Hembygdsförbund samlar årligen in uppgifter kring verksamheterna ute i landet och bland annat räknar man ihop antalet besök i genomförda aktiviteter och antalet ideellt arbetade timmar. För vår verksamhet under 2018 kan vi räkna in knappt 1000 deltagare i olika aktiviteter och cirka 2800 ideellt arbetade timmar.

 

MEDLEMMAR

Under bokförsäljningarna vid Svedalafestivalen och julmarknaderna har vi lyckats rekrytera 24 nya medlemmar och föreningen hade vid årets slut 910 medlemmar. (620/290)

 

FÖRLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2019

Först en påminnelse om vårt första medlemsmöte!

Tisdagen den 12 februari kl 19.00 på Aggarpsskolan.

Anders Reisnert från Bara kommer och håller ett föredrag om nya rön kring den krigiska tiden och beläg-ringen av Lindholmen.

Senast den 8 februari vill vi gärna ha din anmälan för planering av fika till Gert-Åke på e-post: gertake.carlsson@gmail.com

Välkommen!

 

Kyrkoherde  Lars Johansson har skrivit en bok om kyrkorna i Svedala församling och på vårt årsmöte den 6 mars berättar han mera.

Måndagen den 6 maj gör vi en utflykt till Lindholmens borgruin, där Tord Larsson ska berätta mer om borgen.  Det är en bit att gå ut i terrängen och vi tänker att Du tar med egen fikakorg om så önskas. Vi samlas på parkeringsplatsen vid Lindholmen kl 18.30.

Om Du vill ha hjälp med samåkning så samordnar vi detta från Sporthallens parkering och i så fall behöver vi ha en anmälan till Tord på telefon 040 403135.

Söndagen den 26 maj arrangeras Vandværkets dag i Torsby, Ishöj. Vi planerar en busstur dit och återkommer med närmare information.

Höstens utflykt föreslås gå lite på närmare håll och i dagsläget planeras bland annat besök i Uppåkra och i Dalby. Vi planerar åka 2 olika dagar som senast och återkommer med närmare information i nästa medlemsblad.

I oktober har vi bjudit in Annika Thörnblad, som kommer och berättar om sitt arbete som polis i Syd-Sudan.

 

MÖLLEGRUPPEN

träffas vid Kvarnen lördagarna 30 mars, 13 och 27 april samt torsdagarna 9 och 16 maj kl 17.00.

Kontaktperson; Nils-Åke Åkesson, telefon 070 298 4537

 

MEDLEMSINFORMATION

 

E-postadresser

Ibland behöver vi sända ut information och påminnelse till förening-ens olika arrangemang och då är det enklast att sända det via e-post. Vi har e-postadress till alla er som har symbolen @  i adressfältet på kuvertet. Du som har e-post, men inget @ i adress-fältet, vänligen lämna denna i samband med inbetalning av årsavgift 2019, eller skicka det direkt till vår kassör gertake.carlsson@gmail.com.

Årsmötet 2018 beslöt på styrelsens förslag att höja medlemsavgiften till 160:- för enskild medlem  och ytterligare 60:- för familje-medlem. Detta står förtryckt på inbetalningskortet. Vi hoppas Du trivs i vår förening och förnyar Ditt medlemskap under januari månad.

 

Hemsidan

Som tidigare meddelats håller vår hemsida på att göras om. Vår frustration över att den inte fungerar tillfredsställande är stor, men vi gör vad vi kan för att den så snart som möjligt skall fungera.

 

SLÄKTFORSKNINGSTRÄFFAR

Vi fortsätter med släktforskarträffar under hösten. Det blir sista torsdagen i månaderna september, oktober och november i Vuxenskolans lokaler på Ågatan med början kl. 19.00. De som kallades till de tidigare träffarna kommer att bli kallade inför varje träff. Nya intresserade anmäler sig till:

Göran Kleander på tel. 070 856 1432 eller på e-postadressen: g.kleander@comhem.se. Göran kommer framöver att vara ansvarig för träffarna  tillsammans med Anders Larsson.

Under dessa tre träffar tar vi upp ämnen som handlar om släktforskning, Vi hoppas på uppslag från deltagarna om vad som kan vara intressant att ta upp. Uppslag och frågor skickas till Anders på
e-postadressen: anders@dis-syd.se. Träffarna sker i samarbete med Vuxenskolan Söderslätt.

 

ÖVRIG INFORMATION

BOKUTGIVNING

Även i år kommer medlemmarna att få sin Årsbok hem i brevlådan i veckan före 1:e advent. Med den kommer också inbetalningskort för medlemsavgiften 2019 och ett nytt medlemsblad

NYA REGLER FÖR PERSONREGISTER

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft.

GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur och vem som får hantera personuppgifter.

Föreningen Svedala-Barabygden följer den nya lagstiftningen. Vårt medlemsregister innehåller information om namn, adress och telefonnummer samt i vissa fall även e-post adress.

Registret används endast av Föreningen Svedala-Barabygden för utskick av medlemsinformation.

Föreningen kommer inte att sälja eller på något annat sätt lämna vidare personuppgifter till någon annan intressent. Vid avslutat medlemskap i föreningen kommer uppgifterna att raderas.

 

Dokument inför årsmötet 2019-03-06

Böcker

 

Senaste årsboken och Nils Fredrikssons memoarer kan nu beställas via ”Böcker” i menyn här uppe till vänster.
Där finns också mer information om dem.

  vid-attio-ar_2