Information
och Program

 

Bästa Medlemmar!

 

Så verkar det äntligen ljusna vid horisonten vad det gäller möjligheter att träffas och genomföra ett årsmöte, nästan 3 månader försenat. Sommartid och väderlek borde kunna bistå oss att klara av detta utomhus och styrelsen förordar ett årsmöte utan efterföljande kaffe och föredrag. Om vädret är bra och Du/Ni vill fika efteråt går det bra att ta med egen kaffekorg.

 

 

Påminnelse:

Måndagen den 3 maj gör vi en utflykt till Turestorps ö, där Tord Larsson ska berätta mer om Tuve Galen och Mats Olsson ska samtidigt berätta om fågellivet vid Havgårdssjön.  Det är en bit att gå ut i terrängen och vi tänker att Du tar med egen fikakorg om så önskas.

För samkörning träffas vi på sporthallens parkering kl. 18.00 eller vid Havgård kl. 18.30. Parkering uppe på backen söder om kurvan. Ingen föranmälan.

 

 

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Medlemmar i Föreningen Svedala-Barabygden kallas härmed till årsmötet

 

Tisdagen den 1 juni  2021, klockan 19.00 vid Aggarps kvarn  

 

OBS! utomhus men det finns möjlighet att sitta

 

Dagordning och årsmöteshandlingar samt verksamhetsplan för 2021 bifogas kallelsen.

Bokslut, budget och valberedningens förslag delas ut vid årsmötet.

 

Vi ordnar inget gemensamt kaffe men ta gärna med egen fikakorg om så önskas.

Det blir inte heller det planerade föredraget av Bo Sahlée om det pågående ”Kyrkogårdsprojektet”. Det sparar vi till ”säkrare förhållanden”.

 

Hjärtligt välkomna!

 

 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2021-06-01

Mötets öppnande.

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
 2. Val av sekreterare för dagens möte.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsamman
  med ordföranden justera protokollet.
 4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Föredragande av verksamhetsberättelse för 2020.
 7. Föredragande av årsredovisning för 2020 och revisionsberättelse.
 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av verksamhetsplan för 2021
 10. Fastställande av budget för 2021.
 11. Fastställande av årsavgift
 12. Val av ordförande.
 13. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år.
 14. Val av två ersättare för ett respektive två år.
 15. Val av två revisorer för ett år.
 16. Val av revisorsersättare för ett år.
 17. Val av ledamöter till valberedning, varav en sammankallande.
 18. Val av föreningens ombud och representanter.
 19. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet.
  Styrelsen föreslår en stadgeändring, se § 7.5.e, och § 9.5 i bifogade stadgar.
 20. Avtackning
 21. Övriga ärenden
 22. Mötets avslutande.

Till Revisionsberättele

Till  Resultaträkning 2020

Till Budget 2021

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2020

FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN

 

Verksamhetsåret inleddes med ett välbesökt föreningsmöte i Aggarpshallen den 12 februari. Göran Larsson från Kulturförvaltningen i Malmö berättade om ”Skåningens levnadsvillkor under danskt respektive svenskt styre”.

 

Vi kunde genomföra vårt årsmöte den 11 mars i Aggarpshallen och inga större förändringar beslutades . Styrelsen omvaldes i sin helhet och efter förhandlingarna serverades kaffe.

Tord Larsson hade redigerat och satt samman filmsnuttar som musikern och musikaffärs-innehavaren Karl (Kalle) Karlberg filmade vid rivningarna av husen på Storgatan i Svedala.

 

Efter detta blev inget sig riktigt likt i världen och inte heller i Svedala-Barabygden!

Vi har följt alla rekommendationer och därför inte kunnat genomföra någon av de planerade aktiviteterna för större grupper.

Det var säkerligen många som saknade Valborgsmässofirandet vid Aggarps kvarn och mölledagarna i juli och september.

 

Arbetsgruppen för kvarnen och möllarebostaden träffades under våren för det årliga underhållsarbetet. Det visade sig att det fungerade bra med utomhusarbete och arbetsviljan var hög, så under sommaren och hösten målades hela huset och andra  renoveringar gjordes också.

 

Ett sprucket tvättfat på toaletten har bytts ut och ställts på en nytillverkad komod, en kopia på den som redan fanns.

 

1910-talsrummet har fått andra möbler. Falhed skänkte föreningen en möbelgrupp som ställts iordning och som nu ställts i Aggarp

 

 

Efter många och långa samtal och diskussioner har vi nu skrivit ett avtal mellan föreningen och Svedala kommun om hur de historiska bildsamlingarna ska hållas tillgängliga. Fortsättningsvis finns bilderna från Falheds fotosamling bland mycket annat publicerade på föreningens hemsida, som nu är kompletterad och utbyggd. Se vidare information sist i bladet.

 

Vårt arkiv som fanns på andra våningen i Småskolan har flyttats till lokaler i Aggarpshallen.

De som arbetar med arkivet har i huvudsak arbetat hemifrån eftersom alla tre har utrustning hemma för skanning och registrering av bilder.

 

Redaktionskommittén har träffats via telefon och dator och kunde presentera en ny årsbok lagom till advent. Det blev ingen julmarknad men i samarbete med ICA-Karlsson så hade vi ett bokbord 3 dagar och kunde på så sätt erbjuda boken till försäljning.

 

Släktforskningsgruppen i Bara träffades ett par gånger under hösten i halv grupp och

Forskningscirkeln i Klågerup träffades 3 gånger i början av året. Vårt samarbete med Biblioteken har varit mycket positivt för vårt forskningsarbete.

 

Styrelsen har haft 8 möten under året och har gett ut 4 medlemsblad. Föreningen har inte deltagit i kretsmöten och årsmöte inom Skånes Hembygdsförbund under det här året, mer än via protokoll och minnesanteckningar.

 

Vår rapport till Sveriges Hembygdsförbund om antal ideellt arbetade timmar omfattar drygt 3000 timmar, trots pandemin. Omkring 500 timmar räknades in för underhållsarbetet i Aggarp  och många timmar har gått åt för att sortera, förbereda och sedan flytta arkivet till annan lokal. Antal besökare i våra aktiviteter har vi beräknat till 175 vid våra två sammankomster tidigt på året.

 

MEDLEMMAR

Vid de bokförsäljningar som kunnat genomföras har vi lyckats rekrytera 24 nya medlemmar och föreningen hade vid årets slut 600 + 263 = 863 medlemmar.

 

 FÖRLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2021

Vi planerar för Mölledagar söndagarna den 4 juli och den 12 september. Allt under förutsättning av då gällande restriktioner.

 

Arbetsgruppen MÖLLEGRUPPEN

börjar med underhållsarbete under våren och om Du vill vara med kan Du kontakta vår kvarnfogde Nils-Åke Åkesson, telefon 070 298 4537

 

Höstens utflykt är planerad till två lördagar i september, men allt under förutsättningar och restriktioner. Vi hoppas kunna återkomma med mer information under juni månad.

 

HEMSIDAN

Hemsidan är färdig. Förutom senaste nyheter från föreningen finns möjlighet att beställa våra utgivna böcker. Man kan bland annat titta på 378 klassfoto, 745 gamla vykort och Sture Falheds fotosamling innehållande ca 45 000 foto som nu åter är publicerade på vår hemsida.

För att göra detta möjligt var vi nödsakade att anpassa hemsidan och flytta den till annat webbhotell, vilket medförde en del extra kostnader.

Sökfunktionen kan vara lite svår att komma underfund med. Därför är det viktigt att läsa tipsen på varje inledande sida till bildsamlingarna.

Synpunkter mottas gärna av Mats Olsson 070 657 69 62 eller via kontaktformuläret på hemsidan. Mats kan även ge telefonsupport vid problem.

Vi jobbar hårt för att kunna publicera nya bildsamlingar.

Har ni gamla klassfoton (som inte är tagna av klassfotoföretag) eller andra foton som kan vara av allmänintresse är vi tacksamma     om vi får låna och skanna dem.

             

Stadgar med förslag till ändringar markerade                                           

 • 1

Namn, verksamhetsområde och karaktär

Föreningens namn är Föreningen Svedala-Barabygden.

Föreningen bildades den 16 januari 1992 med namnet ”Svedala-Bara-bygden”. Den kortare namnformen får användas vid icke-juridiska sammanhang.

Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Svedala kommun.

Hembygdsföreningen är medlem i Skånes Hembygdsförbund och därigenom också ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

Medlem i hembygdsföreningen är därigenom också medlem i riksförbundet Sveriges Hembygdsförbund.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av paragraf 2, Ändamål.


 • 2

  Hembygdsföreningens ändamål och verksamhet

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet.

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen ska i detta syfte arbeta för:

 • att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  • att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.
  • att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändringar.
  • att stimulera forskning och dokumentation av intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.

 

 • att samarbeta med kommunen, kulturorganisationer och andra lokala grupper inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
  • Att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om vår bygd, dess natur och historia.
  • Att förvalta kulturhistoriska lokaler, samlingar och arkiv i syfte att föremål och innehåll skall vara tillgängliga för föreningens medlemmar och besökare.
 • 3
  Hembygdföreningens organisation

3.1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar och hedersledamöter. Sammanslutningar som inte är fysiska personer kan bli stödjande medlemmar, de har yttranderätt men inte förslags- eller rösträtt.

3.2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa Ordinarie årsmöte.

3.3 Styrelsen fastställer organisation för ansvar och förvaltning av samlingar och arkiv.

 • 4
  Medlemsmöten

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor.

Vid sådana möten kan även interna föreningsangelägenheter diskuteras och beslut i dessa fattas, under förutsättning att de ärenden som ska behandlas har angivits i den kallelse som ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

 • 5
  Medlemskap

5.1 Person (eller eventuell stödjande medlem) som delar föreningens värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn.

 

5.2 Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag av styrelsen, utses till hedersledamot.

 • 6
  Avgifter

6.1 Avgifter för medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte

6.2 Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställes av föreningens styrelse.

6.3 Hedersledamot är befriad från avgift.

 • 7
  Ordinarie årsmöte

7.1 Årsmötet med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

7.2 Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. Stödjande medlemmar har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt i beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

7.3 Skriftlig kallelse till årsmöte tillställes medlemmarna senast två veckor före mötet. I kallelse till ordinarie årsmöte skall dagordning och verksamhetsberättelse ingå. Ekonomisk redovisning och valberedningens förslag skall finnas tillgängligt i skriftlig form före ordinarie årsmötes början.

7.4 Årsmötet utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning om högst fem ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande.

7.5 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
a. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande

 1. Val av årsmötesfunktionärer.
  * mötesordförande
  * mötessekreterare
  * två protokollsjusterare
  * två rösträknare
 2. Fastställande av dagordning

 

 1. Årsredovisning
  • verksamhetsberättelse
  • bokslut
  • fastställande av resultat- och balansräkningarna
  • föredragning av revisorernas berättelse
  • fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 2. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
  och val av
  :
  • ordförande för nästkommande verksamhetsår
 • ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
 • ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren
 • två revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • två ersättare till revisorerna för nästkommande verksamhetsår
 • val av föreningens ombud och representanter
 • valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande
 1. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 2. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret.

Fråga utöver dem som återfinnes på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana frågor.

7.6 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

7.7 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske med sluten omröstning.

 • 8
  Extra årsmöte

8.1 Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

 

8.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst två veckor före mötets hållande.

8.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställes medlemmarna i samband med kallelsen.

8.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas i ordinarie årsmöte.

 • 9
  Hembygdsföreningens styrelse

9.1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

9.2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut. Härutöver åligger det styrelsen att:
• fastställa delegationsordning avseende styrelsen och eventuellt arbetsutskott samt i förekommande fall anställd personal.
• ansvara för hembygdsföreningens kansli.
• Svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som gäller för influtna medel.
• till riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet lämna de uppgifter dessa begär.

9.3 Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, minst för framförliggande räkenskapsår. Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

9.4 Föreningens styrelse har sitt säte i Svedala kommun på plats där den så bestämmer.

9.5 Föreningens styrelse skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och minst fyra övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Årsmötet beslutar på styrelsens förslag om antalet ordinarie ledamöter i styrelsen.
Antalet ersättare ska vara minst två. Årsmötet beslutar på styrelsens förslag om antalet ersättare.
Mandatperioden för ordförande är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående organisationer och myndigheter. Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden.

9.6 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

9.7 Föreningens styrelse beslutar om ersättarnas deltagande i sammanträden, dock att ersättare alltid ska inkallas till tjänstgöring när ordinarie ledamot har förfall.

9.8 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.

9.9 Föreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt av styrelsen fastställd delegationsordning. Antalet ledamöter i ett arbetsutskott ska utgöra mindre än hälften av antalet ledamöter i styrelsen. Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen liksom arbetsgrupper och dylikt.

9.10 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per år. Sammanträde ska alltid hållas när hälften av ordinarie ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde ska utsändas en vecka i förväg. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. Vid sammanträden förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

9.11 Föreningens firma tecknas dels av hela styrelsen, dels av två personer i förening utsedda av styrelsen Teckningen av postgiro- och bankärenden sker på sätt som regleras i attestordning fastställd av styrelsen. Giro och bank tecknas av två personer var för sig.

9.12 Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och TV, och som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

          10
          Räkenskaper och revision

10.1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

10.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och två ersättare för dessa.

 • 11
  Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

 • 12
  Upplösning

12.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag tas vid två på varandra följande årsmöten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän protokoll från det första årsmötet föreligger.

12.2 Är hembygdsföreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till Skånes Hembygdsförbund. Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till Skånes Hembygdsförbund. Antagna på årsmötet 2006-03-13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platsen för föreningens årsmöte 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarnens fönster var dåliga, därför har de bytts ut mot nya. Tord Larsson monterar ett nytt egentillverkat fönster.