Föreningen
Svedala-Barabygden

Detta är Föreningen Svedala-Barabygden

Vi brukar lite förenklat presentera oss som Svedala kommuns hembygdsförening. Vår förening tillhör Skånes Hembygdsförbund och Sveriges Hembygdsförbund. Föreningen Svedala-Barabygden bildades 1992 och kan således beskrivas som en nykomling inom denna stora folkrörelse.

 

Vi vänder oss till dem som är intresserade av vår kommuns historia och kulturarv, och ser som vår uppgift att utforska och föra vidare allt som rör vår kommuns förflutna, i stort som i smått, från stenålder till nutid. I sin nuvarande skepnad är Svedala kommun en ung kommun, men inom dess gränser finns ett kulturhistorisk arv med många variationer och tidsperspektiv.

 

Såväl gamla som nyinflyttade kommuninvånare är välkomna till vår förening. Genom att uppmärksamma vår kommuns förflutna och dess kulturarv vill vi skapa delaktighet och hemhörighet hos kommuninvånarna, samtidigt som vi åskådliggör vår plats i omvärlden. Kunskap och intresse för vår kommuns kulturhistoria och landskapsmiljö skapar engagemang hos kommuninvånarna för det Svedala som kommer efter oss.

 

Som hembygdsförening sysslar vi inte endast med vården och bevarandet av fornminnen, kulturbyggnader och landskap, utan minst lika mycket med vårt sociala förflutna, med allt vad det innehåller av lokala traditioner, sedvänjor och muntliga berättelser. Detta vill vi dokumentera och delge nutida och framtida svedalabor, där det till synes oansenliga eller obetydliga sätts in i sitt större kulturhistoriska sammanhang. Svedalabornas egna minnen och berättelser blir därmed Svedala-Barabygdens historia.

 

 

 

Antalet medlemmar i vår förening växer ständigt, ett tydligt tecken på intresset för vår lokalhistoria. Vi anordnar studiecirklar, medlemsmöten, föredrag, utflykter och mycket annat som kan öka vår kunskap om bygdens historia. Våra sammankomster är också uppskattade som tillfällen för trevlig och kontaktskapande samvaro.

 

Vår bokutgivning är en betydelsefull del av vår kunskapsförmedling. I denna verksamhet ingår vår årsbok som utkommit varje år sedan 2004. Den ingår i medlemskapet, men försäljes också till övriga intresserade, bland annat på kommunens bibliotek. I våra böcker vill vi, så långt möjligt, tillgodose olika intresseområden, förutom att vi också eftersträvar en geografisk bredd vad gäller de olika delarna av vår kommun.

 

Vår förening är givetvis opolitisk och öppen för alla intresserade, oavsett bostadsort, härkomst, religion, kön, ålder och andra tillhörigheter. Det är just mångfalden som berikar vår lokalhistoria.

"Föreningen Svedala-Barabygden medverkar och engagerar sig i många olika områden"

Föreningen Svedala-Barabygdens engagemang och aktiviteter

Föreningen Svedala-Barabygden medverkar och engagerar sig i många olika områden och aktiviteter. Bland annat så medverkar vi på Kulturhusens dag och kommunens jul- och sommarmarknader, samt genomför byavandringar och hembygdsforskning. Läs gärna vidare under respektive underrubrik för fler punkter.

 

Stadgar

Om du vill läsa Föreningens stadgar så kan du ladda ner och läsa dem i PDF-format.  Klicka här

 

 

Detta vill Föreningen Svedala-Barabygden

 • Värna om och värda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer
 • Befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess historiskt och kulturellt värdefulla traditioner
 • Aktivt medverka i vård och bevarande av bygdens natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt i samhälls- och miljöplanering
 • Stimulera forskning och dokumentation av intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid
 • Samarbeta med kommunala organ, kulturorganisationer och andra lokala grupper inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
 • Organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia
 • Initiera barn och ungdomar för föreningens verksamhet

Detta gör Föreningen Svedala-Barabygden

 • Mölledagar vid Aggarps kvarn
 • Har yttre och inre tillsyn av Aggarps kvarn och möllarebostad
 • Bildarkiv
 • Byavandringar
 • Studiebesök
 • Museibesök
 • Föreningsträffar
 • Föreläsningar
 • Studiecirklar
 • Kulturarrangemang
 • Hembygdsforskning
 • Byggnadsvård
 • Ger ut en årsbok till medlemmarna

 

 

Föreningen är medlem i följande